zapomenuté heslo | REGISTROVAT

uživatelské jméno
hesloPoužíváte nepodporovaný internetový prohlížeč. Použijte Firefox, Chrome, Operu nebo IE v aktuální verzi.

PROVOZNÍ PODMÍNKY PORTÁLU - PPP

 

 1        CO UPRAVUJÍ PPP a základní ustanovení o odpovědnosti

1.1       Tyto Provozní podmínky portálu (dále jen PPP) upravují pravidla registrace, užívání služeb internetového portálu www.e-dražby.cz a zprostředkovaných služeb portálem www.e-dražby.cz a jeho mutacemi (jako např. www.aucars.cz, www.promoaukce.cz, www.drazbomat.cz apod.) a také práva, povinnosti a odpovědnost všech kategorií uživatelů, jimiž jsou zejména exekutorské úřady, dražebníci, insolvenční správci, prodávající a podobně na straně jedné (dále též Strana nabízející) a dražitelé, licitující účastníci, kupující a podobně na straně druhé (dále též Strana poptávající) a dále ostatních uživatelů jako jsou veřejnost, jinak ze zákona oprávněných či povinných osob (dále též Ostatní účastníci. Všichni výše jmenovaní budou (pokud mají registrovaný a aktivovaný účet na portále e-drazby.cz) dále dohromady označováni též jako Uživatelé nebo obecně jakýkoliv jednotlivec náležející do skupiny Uživatelé též jako Uživatel.

1.2       Základním posláním portálu e-dražby.cz je poskytovat prostředí, kde na straně jedné mohou uživatelé ze Strany nabízející nabídnout zejména formou dražby nebo aukce zcizení majetku, který mohou formou účasti v dražbě nebo aukci získat registrovaní a přihlášení uživatelé ze Strany poptávající. Podmínky účasti a způsob průběhu dražebního, aukčního či jiného jednání zveřejněného prostřednictvím portálu e-dražby.cz stanovuje a na jejich plnění dohlíží a k jednání účastníky připouští výhradně Strana nabízející nebo jí pověřená osoba a účastníci na Straně poptávající jsou povinni se těmito podmínkami bez výhrad řídit. Odpovědnost provozovatele portálu za případné škody způsobené Uživatelům či třetím osobám porušením platných zákonů či jinak je vyloučená. Provozovatel portálu jeho funkčnost přizpůsobil požadavkům zejména uživatelům ze Strany nabízející a nenese zodpovědnost za případné škody způsobené z jakéhokoliv důvodu včetně užití portálu e-dražby.cz, (a to ani závadným obsahem, závadným průběhem, závadnou dostupností služeb anebo závadnou funkcí portálu) či jinak kterémukoliv z Uživatelů nebo třetí osobě, s čímž každý Uživatel svojí registrací na tomto portále nebo jeho využitím bez výhrad souhlasí. Účastníci ze Strany nabízející i ze Strany poptávající jakož i ostatní Uživatelé jsou povinni zabezpečit, aby dražebním, aukčním či jiným jednáním nedošlo k porušení platných zákonů a předpisů České republiky. Za tímto účelem je každý (zejména Uživatel), kdo takovou skutečnost zjistí, povinen ji ohlásit a legitimně doložit (právním či jiným odborným rozborem dané protiprávní skutečnosti) nejlépe e-mailem na info@e-drazby.cz nebo do datové schránky provozovatele portálu: anmsbjj. Všichni Uživatelé svojí registrací na tomto portále nebo jeho využitím výslovně prohlašují a provozovateli portálu deklarují a zavazují se, že nebudou případné jim způsobené škody uplatňovat či nárokovat vůči provozovateli nebo vůči jakémukoliv poskytovateli služeb portálu e-dražby.cz. Poskytovatelem se rozumí obchodní partner Provozovatele, který je oprávněn třetím osobám poskytovat služby tohoto portálu případně jeho mutací.

 

 2        DEFINICE POJMŮ

Dále je provedena definice pojmů, které jsou užity v Provozních podmínkách portálu (PPP), na webové uživateli dostupné části portálu nebo jeho mutací a dále v Souhlasu se zpracováním osobních údajů (SSZOU):

2.1       Provozovatel a Poskytovatel

Provozovatelem je právnická nebo fyzická osoba držící licenční práva k provozu softwarového řešení portálu na doméně www.e-dražby.cz a také práva k užití této domény k provozu portálu (dále jen portál e-dražby.cz). Provozovatelem portálu je společnost e-drazby.cz s.r.o., IČ 260 14 688, sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, zapsaná pod spisovou značkou C 20207 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

 

Poskytovatelem se rozumí obchodní partner Provozovatele, který je oprávněn na základě pověření nebo licence Provozovatele třetím osobám poskytovat služby nebo licenci tohoto portálu případně jeho mutací.

 

2.2       Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je rovněž společnost e-drazby.cz s.r.o., IČ 260 14 688, sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, zapsaná pod spisovou značkou C 20207 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Správce je registrovaný u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 37097. Podmínky souhlasu se zpracování osobních údajů jsou k dispozici při registraci a také ZDE.

 

2.3       Portál www.e-dražby.cz

Portálem e-dražby.cz nebo portálem www.e-drazby.cz se rozumí souhrn softwarového a hardwarového řešení zejména Serveru a Aplikace ve vlastnictví nebo najaté nebo jiným způsobem držené či užívané Provozovatelem umožňující splnění a dostupnost poslání a služeb které má za úkol nebo v úmyslu Provozovatel zprostředkovat nebo nabídnout.

 

2.4       Uživatel

Uživatelem je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba nebo osoby, která/é provedla registraci a aktivovala svůj účet nebo které založil a aktivoval účet Provozovatel či Poskytovatel.

 

2.5       Dražebník

Dražebníkem je právnická nebo fyzická osoba či osoba konající nebo podnikající na základě zvláštního zákona (např. exekutor dražící , dražebník dražící podle zákona 26/2000 Sb., apod.), která elektronicky prostřednictvím portálu e-dražby (elektronická dražba) nebo fyzicky na určitém místě (kamenná dražba) pořádá dražbu nebo dražební jednání.

 

2.6       Vyhlašovatel a Vyhlašovatel aukce

Vyhlašovatelem je právnická nebo fyzická osoba či osoba konající nebo podnikající která není Dražebníkem a která vyhlašuje zejména aukční jednání (Aukci) nebo Jiné jednání, například výběrové řízení, klasický prodej formou licitace, prodej obálkovou metodou a podobně. V případě aukce se pak Vyhlašovatel může označovat též jako Vyhlašovatel aukce. Vyhlašovatelem může být vlastník Předmětu Jednání, osoba oprávněná odpovídajícím způsobem nakládat Předmětem Jednání nebo jimi pověřená osoba.

 

2.7       Dražitel a Licitující účastník

Dražitelem je právnická nebo fyzická osoba či jiná osoba způsobilá nabývat vlastnická případně jiná práva do svého majetku, která se účastní zejména dražebního jednání pořádaného Dražebníkem jako zájemce a činí podání, příhozy nebo nabídky dle Podmínek Jednání.

 

Licitujícím účastníkem je právnická nebo fyzická osoba či jiná osoba způsobilá nabývat vlastnická případně jiná práva do svého majetku, která se účastní zejména aukčního jednání (Aukce) nebo Jiného jednání pořádaného Vyhlašovatelem jako zájemce a činí podání, příhozy nebo nabídky dle Podmínek Jednání (zejména Aukce) nebo Jiného jednání.

 

 

2.8       Jiný účastník

Jiným účastníkem je osoba, která není Dražebníkem ani Vyhlašovatelem ani Dražitelem ani Licitujícím účastníkem a přesto se chce zúčastnit Jednání. Jiný účastník nemůže činit podání, příhozy ani jiné nabídky, zpravidla je jen pasivním účastníkem Jednání, který sleduje jeho průběh. Typickým Jiným účastníkem jsou například oprávněný, povinný, veřejnost, manžel/ka povinného, přizvaný jiný účastníka, jinak zainteresovaná osoba a podobně. Podmínky jednání mohou Jiné účastníky vyloučit anebo stanovit podmínky jejich účasti v Jednání.

 

2.9       Dražba a Aukce a Jiné jednání

Dražbou nebo dražebním jednáním se rozumí jednání, kde dražitelé činí podání a jehož výsledkem je přechod vlastnického práva předmětu dražby dle ustanovení příslušného zákona nebo vyhlášky na dražitele, který nabídl nejvyšší nabídku, tedy učinil nejvyšší podání.

 

Dražby se dělí podle druhu na elektronické, ty se provádějí prostřednictvím internetu nebo jiné elektronické komunikace, tak jako je tomu v našem případě na portále e-dražby.cz, nebo kamenné, které se provádí fyzicky na určitém místě.

 

Dražbami se rozumí zejména dražby podle zákona, např. podle Zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb.. Další dražbou podle zákona je dražba podle Zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů č. 120/2001 Sb.. a podle vyhlášky č.  149/2013 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů, takovou dražbu na portále označujeme jako Exekutorská dražba.

 

Aukcí nebo soukromou aukcí se rozumí jednání dle ustanovení NOZ, zejména podle § 1770 zákona č. 89/2012 Sb.. Na rozdíl od Dražeb lze u aukcí sjednat zvláštní postup vedoucí k uzavření kupní smlouvy a mohou tak obsahovat v Podmínkách Jednání či Podmínkách připuštění jinou úpravu než například Dražby. Proto je nutné se vždy s Podmínkami jednání detailně seznámit v přiložených dokumentech v záložce „Dokumenty“ na detailu aukce.

 

Jiným jednáním rozumíme jednání, které nesplňuje definici Dražby nebo Aukce, např. Výběrové řízení a podobně. Na tato jednání se použijí přiměřeně ustanovení PPP, zejména pak úprava pro aukce. Podmínkami Jiného jednání vždy naleznete v přiložených dokumentech v záložce „Dokumenty“ na detailu daného Jednání.

 

Dražby, Aukce a Jiná jednání označujeme nerozdílně a souhrnně jako Jednání.

 

 

2.10     Elektronická dražba a Elektornická aukce

Pro účely portálu e-dražby.cz se rozumí elektronickou dražbou nebo elektronickou aukcí (obojí též Jednání), takové jednání, které je prováděno elektronicky prostřednictvím funkcionalit portálu e-dražby.cz za podmínek určených v Podmínkách Jednání. Je-li kdekoliv na portále e-dražby.cz v něm přiložených dokumentech uvedeno pouze dražba nebo pouze aukce, má se vždy za to, že se jedná o elektronickou dražbu nebo aukci s výjimkou označení kamenná dražba nebo kamenná aukce.

 

2.11     Aukční dokumenty a Dražební dokumenty

Dražebními dokumenty se rozumí všechny dokumenty upravující pravidla, průběh a podmínky dražebního jednání (Dražby) jakož i další, které jsou přiloženy v sekci „Dokumenty“ na detailu dané Dražby. Tyto dokumenty mohou obsahovat vlastní definici pojmů, průběhu Jednání a dalšího. V případě rozporu těchto dokumentů s VPP mají přednost a vždy se použijí ustanovení v Dražebních dokumentech.

 

Aukčními dokumenty se rozumí všechny dokumenty upravují pravidla, průběh a podmínky aukčního jednání (Aukce) jakož i další, které jsou přiloženy v sekci „Dokumenty“ na detailu dané Aukce. Tyto dokumenty mohou obsahovat vlastní definici pojmů, průběhu Jednání a dalšího. V případě rozporu těchto dokumentů s VPP mají přednost a vždy se použijí ustanovení v Dražebních dokumentech.

 

 

2.12     Předmět dražby a Předmět aukce a Předmět Jednání

Předmětem Dražby nebo Aukce nebo Jiného jednání se rozumí věc nebo právo nebo soubor věcí a práv, které za Nejvyšší podání může získat Vydražitel či Vítěz za podmínek uvedených v Podmínkách Jednání do svého majetku.

 

2.13     Podmínky účasti v Jednání

Podmínkami dražby nebo aukce jsou soubor požadavků, které musí Uživatel splnit, pokud chce být připuštěn do daného Jednání. Podmínkami účasti v dražbě nebo jiném jednání se rozumí podmínky, které stanovil např. Dražebník nebo Vyhlašovatel aukce pro připuštění Uživatele na Straně poptávající do jednání.  Při splnění podmínek bude Uživatel (není-li z Jednání vyloučen) do Jednání připuštěn bez zbytečného odkladu. Podmínky účasti v Jednání musí být uvedeny v detailu Jednání zejména v přiložených dokumentech v záložce „Dokumenty“ v detailu Jednání.

 

 

2.14     Podmínky Jednání

Podmínkami dražby jsou soubor požadavků, kterými jsou upraveny zejména Podmínky účasti v Jednání, průběh Jednání a práva a závazky zejména Vydražitele nebo Vítěze. Tyto podmínky určuje vždy Dražebník nebo Vyhlašovatel aukce či jiná osoba na Straně nabízející a Uživatelé na Straně poptávající jsou povinni je splnit a respektovat. Podmínky Jednání musí být uvedeny v detailu Dražby nebo v přiložených dokumentech v záložce „Dokumenty“ na detailu Jednání, zejména pak například ve vyhlášce a doprovodných dokumentech.

 

2.15     Podání

Podáním se rozumí učinění konkrétní nabídky v penězích, v případě našeho portálu v korunách českých. Jiné než peněžité plnění není přípustné. Na portále e-dražby.cz jsou podání činěna formou Příhozu.

 

2.16     Příhoz

Příhoz je způsob učinění podání, kdy připuštěný uživatel přihazuje určitou částku nad poslední podání, čímž vznikne nové nejvyšší podání. Například pokud chce takový uživatel zvýšit podání ze 120.000,- Kč na 140.000,- Kč, učiní příhoz ve výši 20.000,- Kč.

 

2.17     Nejvyšší podání

Nejvyšším podáním se rozumí nejvyšší nebo nejlepší nabídka učiněná v rámci Jednání formou Příhozů. Pokud nikdo neučiní Příhoz, Jednání končí jako neúspěšné bez Vydražitele či Vítěze.

 

2.18     Vydražitel a Vítěz

Vydražitelem nebo vítězem se rozumí osoba, která vydraží předmět dražby, tedy učinila Nejvyšší podání.

 

Vítězem se rozumí osoba, která učinila Nejvyšší podání v Aukci nebo v Jiném jednání, tedy vylicituje předmět Aukce nebo Jiného jednání, případně byla v Aukci či Jiném jednání označena jako vítěz v pořadí.

 

2.19     Služby portálu e-dražby.cz

Službami portálu se rozumí všechny služby nabízené nebo zprostředkované Provozovatelem portálu. Hlavní službou je zajištění možností pořádat a účastnit se elektronických dražeb, aukcí a jiných jednání.

 

2.20     Server

Serverem se rozumí soubor HW prostředků, na kterých mohou být provozovány internetové služby včetně internetových služeb portálu e-dražby.cz či jeho mutaci. Provozovatel službu Serveru zajišťuje smluvně s další osobou.

 

2.21     Aplikace

Aplikací se rozumí soubor SW prostředků, prostřednictvím kterých mohou být provozovány internetové služby včetně internetových služeb portálu e-dražby.cz či jeho mutaci. Provozovatel tvorbu Aplikace zajišťuje smluvně prostřednictvím jiného subjektu - dodavatele.

 

2.22     Požadavek

Požadavkem se rozumí úkon učiněný Uživatelem, který žádá prostřednictvím Serveru o změnu nebo zápis nebo smazání či zneviditelnění informace do databáze Aplikace respektive o změnu na portále e-dražby.cz.

 

2.23     Připojení uživatele

Připojení uživatele se rozumí spojení Zařízení uživatele prostřednictvím Internetu na Server k Aplikaci. Konektivita Serveru je zajišťována smluvně prostřednictvím jiného subjektu - dodavatele.

 

2.24     Zařízení uživatele

Zařízením uživatele se rozumí HW a SW uživatele prostřednictvím jehož prostřednictvím se připojuje k portálu e-dražby.cz.

 

2.25     Úroveň autentizace uživatele

Úrovní autentizace uživatele se rozumí míra poskytnutí údajů o uživateli a ověření nebo neověření poskytnutých údajů. Portál e-dražby.cz rozlišuje tři úrovně autentizace

a,  základní - uživatel vyplnil údaje a úspěšně se zaregistroval a aktivoval svůj účet

b, plná - uživatel údaje poskytnuté při registraci stvrdil ověřeným podpisem a vložil tento dokument ve formě autorizované konverze předepsaným způsobem do svého profilu.

Dražebníci a Vyhlašovatelé mohou požadovat nebo umožnit i jinou formu autentizace, například datovou schránkou, elektronickým podpisem, kvalifikovaným certifikátem a podobně.

 

2.26     Závadný obsah - jedná se zejména o takový obsah, který je v rozporu:

a)     s právním řádem České Republiky;

b)    s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána;

c)     s dobrými mravy anebo se zásadami poctivého obchodního styku.

d)    Závadný obsah serveru je též zejména takový obsah, který svou podstatou vykazuje znaky trestného činu podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, v platném znění, nebo podle jiných předpisů trestního práva, přestupku podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle jiných předpisů přestupkového práva ČR, správního deliktu podle předpisů správního práva ČR.

e)     Závadným obsahem je též takový obsah v příslušné jazykové verzi, který je v rozporu s právním řádem, se zvyklostmi, se soudní judikaturou nebo právními obyčeji daného jazykového teritoria.

 

2.27     Oznámení (upozornění) doručené obvyklým způsobem je oznámení uskutečněné písemně na adresu uživatele uvedenou v sekci Váš profil daného uživatele, a to buď poštovní, e-mailovou nebo na mobilní telefon.

 

 

3        ZPŮSOB A PODMÍNKY REGISTRACE A AKTIVACE ÚČTU

3.1       Uživatelé se zaregistrují pomocí registračního formuláře, který naleznou po kliknutí na odkaz "REGISTROVAT" na portále www.e-dražby.cz či jeho mutaci. Uživatel je povinen vyplnit údaje pravdivě, úplně a v případě změny je neprodleně aktualizovat.

3.2       Při uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů může být uživateli účet omezen nebo zablokován nebo zrušen. Každý uživatel si může založit samostatně pouze jeden uživatelský účet, tj. registrovat pouze jednou.

3.3       Po registraci obdrží uživatel e-mail s odkazem na aktivaci účtu. Podrobné informace o postupu registrace nalezne uživatel v odkaze "Jak se zaregistrovat".

 

 

4        ZPŮSOB A PODMÍNKY ÚČASTI V DRAŽBĚ

4.1       Dražitelé se do dražby, aukce nebo jiného jednání (dále též obecně Jednání) přihlásí v detailu jednotlivé dražby, aukce či jiného jednání (Jednání). Poté je povinen splnit Podmínky účasti v Jednání uvedené na záložce „Podmínky připuštění“ na detailu daného Jednání. Po splnění podmínek účasti bude připuštěn do Jednání. V okamžik zahájení Jednání mohou připuštění uživatelé činit podání formou příhozů až do okamžiku ukončení Jednání.

4.2       Po ukončení Jednání mohou účastníci v určené době učinit Námitku, pokud ji podmínky průběhu jednání umožňují učinit.

4.3       Do zahájení Jednání může být dané jednání zrušeno nebo odročeno. O tom musejí být přihlášení a zejména připuštění uživatelé informování prostřednictvím e-mailu, prostřednictví portálu, a to Oznámením nebo interní zprávou portálu.

4.4       Podrobné informace o postupu jak se zúčastnit Jednání nalezne uživatel v odkaze "Jak se účastnit dražby nebo aukce".

4.5       Pro činění podání je vymezena lhůta nebo čas započetí a čas ukončení Jednání. Podání (nebo jakákoliv jiná aktivita Uživatele, která se projevuje Požadavkem) se má za učiněné v okamžiku doručení požadavku na server (portále e-dražby.cz), nikoliv v okamžiku odeslání požadavku Uživatelem ze zařízení uživatele.

 

5        DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE 

5.1       V případě výpadku, závady nebo omezení Serveru nebo Aplikace Provozovatel vyvine veškeré úsilí k co nejrychlejšímu dosažení obnovení internetových služeb.

5.2       V případě, že Provozovatel takové situaci dozví nebo ji naplánuje, je povinen uživatele informovat vhodnou formou. To neplatí v případě odstraňování havarijní situace anebo plánované odstávky mimo časy kdy probíhají Jednání.

5.3       Provozovatel neodpovídá za funkčnost, dostupnost a kvalitu připojení jednotlivých účastníků jejich Zařízeními účastníka na Server nebo do Aplikace, resp. do portálu e-dražby.cz.

5.4       Provozovatel neodpovídá za rychlost, způsob, pravdivost a spolehlivost doručení Požadavku učiněného Uživatelem na Server. Požadavek se považuje za doručený v čase jeho přijetí Serverem. Pokud uživatel odešle ze svého Zařízení uživatele Požadavek na Server a Server jej obdrží po ukončení času či lhůty vyhrazené pro přijímání takového druhu Požadavku, nebude Požadavek proveden a bude vyhodnocen jako neplatný, i když na Zařízení uživatele byl Požadavek odeslán před ukončením času či lhůty.

5.5       Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu PPP. V případě jejich změny musí Provozovatel zveřejnit nové PPP na portále e-dražby.cz na stejném místě.  Účinnosti nabývají nové PPP dnem jejich zveřejnění na dražebním portále e-dražby.cz, není-li uvedeno jinak. Na již zveřejněné nebo probíhající Dražby se i přes účinnost nových PPP vztahují původní PPP účinné v okamžiku jejich zveřejnění.

 

6        DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1       Pokud se uživatel přihlásí do svého uživatelského účtu, vždy platí, že souhlasí s PPP a SSZOU. Uživatel je veškerými svými úkony a projevy učiněnými v rámci svého uživatelského účtu vázán a je povinen tyto splnit. V případě porušení ustanovení PPP, může být uživateli uživatelský účet omezen, zablokován nebo zrušen. V případě způsobení škody Uživatelem Provozovateli, může Provozovatel žádat náhradu způsobené škody, a to i v případě škody způsobené třetím osobám.

6.2       Uživatel odpovídá za obsah umisťovaných informací, který nesmí být závadný. Uživatel ponese důsledky, pokud jím vložený obsah bude Závadným obsahem.

6.3    Pokud prostředí portálu e-dražby.cz a jím poskytované služby a funkčnost není schopné zajistit splnění právní úpravy daného Jednání, zejména pokud se provádí podle zvláštního právního předpisu (vyhlášky či zákona), má Uživatel povinnost na tuto skutečnost provozovatele portálu e-dražby.cz upozornit a legitimně doložit (právním či jiným odborným rozborem dané protiprávní skutečnosti) nejlépe e-mailem na info@e-drazby.cz nebo do datové schránky provozovatele portálu: anmsbjj a pokud by provedením (uskutečněním) takového Jednání došlo k porušení jakéhokoliv právního předpisu, nesmí Uživatel ze Strany nabízející takové Jednání vyvolat (zveřejnit jej) a Uživatel ze strany poptávající se ho nesmí zúčastnit (přihlásit se do něj).

6.4       Uživatel má povinnost nahlásit e-mailem na info@e-drazby.cz nebo do datové schránky provozovatele portálu: anmsbjj jím zjištěnou nefunkčnost nebo závadu zjištěnou u Služeb poskytovaných portálem e-dražby.cz.

6.5       Uživatelé se zavazují, že se zdrží takového chování a užití prostředků, které by umožňovali nebo byly určeny k získání neoprávněné výhody nebo neoprávněného poškození jiného Uživatele nebo Provozovatele či jiné strany. Za neoprávněnou výhodu se nepovažuje použití institutu vítěze v pořadí nebo nevyloučení majitele z aukčního jednání, či jiná úprava aukčního jednání, která je obsažena v dokumentech přiložených v záložce (sekci) „Dokumenty“ na detailu daného aukčního jednání.

 

Datum účinnosti těchto PPP: 29.10.2016

 

Vytvořil tým SOFFITECH s.r.o. www.soffitech.com